Adatvédelmi irányelvek és cookie-k

A Billbarter Hungaria Zrt. a személyes adatait a GDPR-ral, az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-ekben előírtakkal, valamint az adatvédelmi és cookie szabályzatban foglaltakkal összhangban fogja kezelni.

További információkért, illetve a cookie-beállítások módosításáért válassza a "További információk" opciót. További információk

main_page
Általános Üzleti Szabályzat (ÁÜSZ)


Billbarter Hungaria Zrt. Általános Üzleti Szabályzata

 

 

Hatályossági terület

 

A Billbarter Hungaria Zrt. (”BBHZRT”) egy internetes üzleti portált kínál a www.billbarter.com weboldalon ("Billbarter"). A Billbarter oldalán különböző online Szolgáltatások találhatók. Ezen Szolgáltatások közé tartozik például saját profiloldal és céges profiloldal létrehozása, a HONEM számlakompenzáción alapuló tartozáskiegyenlítő rendszer (”HONEM”), a Barterváltó Elektronikus Számla rendszer (”BESZ”), a Barterváltó Elektronikus Utalvány rendszer (”BEU”), hirdetési rendszer, üzleti kapcsolatépítő rendszer, hírfolyam, chat, különböző médiaanyagok, például fényképek, szövegek felhelyezése. A BBHZRT által nyújtott Szolgáltatások igénybevevőit, és a Billbarter oldal Felhasználói ("Felhasználó") néven szerepelnek. Az Általános Üzleti Szabályzatban ("ÁÜSZ") a következőkben "Szolgáltatás" alatt a BBHZRT által kínált Szolgáltatások értendők.

A BBHZRT kizárólag az alábbi ÁÜSZ és mellékletei alapján nyújtja Szolgáltatásait a Szolgáltatások Felhasználói számára. A Felhasználó saját Általános Üzleti Szabályzata kifejezetten nem képezik részét ennek a szerződésnek, hacsak a BBHZRT határozottan nem járul hozzá ehhez írásban.

Az alábbi ÁÜSZ szabályozza a Billbarter üzleti portál, valamint a BBHZRT által nyújtott Szolgáltatások használatát. A használatra első sorban személyi számítógéppel interneten keresztül van lehetőség, ami egy telefon, ISDN vagy DSL előfizetői vonalon, illetve egy ezekkel egyenértékű más csatlakozáson keresztül érhető el. Ezenfelül lehetőség van Billbarter oldalon működtetett bizonyos Szolgáltatások "offline" használatára a BBHZRT szerződéses partnerei igénybevételével. A szerződéses partnerek elérhetősége a Billbarter oldalon "Országos Irodahálózat" menüpont alatt megtalálható.

Az ÁÜSZ tárgyát nem képezik olyan kérdések, amelyek a vonalak átengedésével, illetve a weboldalakhoz, az online Szolgáltatásokhoz vagy harmadik személy által működtetett programtermékekhez (böngésző, hozzáféré-si szoftver) való kapcsolódással összefüggésben merül-hetnek fel, mivel ezeket a Szolgáltatásokat nem a BBHZRT nyújtja.

Felhasználó

Használatra jogosult minden személy,(„Felhasználó") aki a regisztrálás időpontjában betöltötte a 18. életévét, és elfogadja jelen ÁÜSZ-ot. A Szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges regisztrálással Felhasználó határozottan megerősíti nagykorúsá-gát, jogügyleti képességét és kompetenciáját.

Szolgáltatók

A Billbarter oldalt valamint a BBHZRT által nyújtott Szolgáltatásokat használatba vevők köre korlátozott. Kizárólag az alábbi szempontoknak megfelelő vállalkozások vehetik igénybe a BBHZRT által nyújtott Szolgáltatásokat:

a.) Az a vállalkozás (középvállalkozás) amely 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.

b.) Az a vállalkozás (kisvállalkozás), amely 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót.

c.) Az a vállalkozás (mikrovállalkozás), amely 10 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.

A szerződés tárgya, a Szolgáltatások használata és megváltoztatása

 A BBHZRT lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy a meglevő műszaki és üzemeltetési lehetőségek keretében igénybe vegye az általa nyújtott Szolgáltatásokat.

Szolgáltatások kizárólag üzleti célokat szolgálnak.

A Szolgáltatásoknál a BBHZRT rendelkezésre bocsátja a Billbarter beállításokhoz szükséges információkat, és ezzel lehetővé teszi a Felhasználó számára többek között, hogy nyilvános és bizalmas információkat, számlaadatokat töltsön fel a hálózatra, utalásokat indíthasson és fogadhasson Barterváltóban, létrehozza egyénre szabott személyes és céges profilját, amelyek a Szolgáltatások többi Felhasználója és harmadik személy számára is hozzáférhetőek lehetnek. Továbbá a Billbarter Szolgáltatásokon keresztül lehetősége van a Felhasználónak a kommunikációra harmadik személyek-kel, valamint fényképek, videók, vagy egyéb médiaanya-gok egymás közti megosztására, kommentárok közzé-tételére.

A használat azáltal válik lehetővé, hogy a BBHZRT online rendelkezésre bocsátja a részvételhez szükséges alkalmazásokat a Szolgáltatásokhoz a hozzátartozó URL címen keresztül. A BBHZRT fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatásokat – adott esetben akár más funkciókkal – adathordozón is kereskedelmi forgalomba hozza.

 A Szolgáltatások használata csak azon személyek számára engedélyezett, akik előzőleg regisztrálással létrehoztak egy Felhasználói Fiókot ("Felhasználói Fiók"). Ezt a Felhasználói Fiókot a Billbarter portálon lehet létrehozni. A Billbarter portálon létrehozott Felhasználói Fiók feljogosítja a Felhasználót a Szolgáltatások haszná-latára, jelen ÁÜSZ és kiegészítő mellékleteiben foglalt feltételek szerint.

A Felhasználó nem fedheti fel a Felhasználói Fiókjával kapcsolatos adatokat semmilyen harmadik személynek. Kizárólag a Felhasználó felelőssége, a Felhasználói Fiók bizalmas jellegének és biztonságának megőrzése, továb-bá a Felhasználó felel minden olyan tevékenységért, amely a Felhasználói Fiókjában, vagy a Fiókján keresztül történik. Felhasználó köteles, hogy a Felhasználói Fiókja biztonságát érintő bármely sérelemről haladéktalanul értesíteni a BBHZRT-t. BBHZRT nem vállal felelősséget semmilyen kárérért, amely a Felhasználó Fiókjának illetéktelen használatával kapcsolatban keletkezett.

A regisztrálás, azaz egy Felhasználói Fiók nyitásának kérvényezése a regisztrációs adatlap kitöltésével és a különböző szükséges információk megadásával történik. A Szolgáltatások használata attól az időponttól engedélyezett, amikor a BBHZRT létrehozott a Felhasználó számára egy saját Felhasználói Fiókot. Bizonyos Szolgáltatások igénybevételéhez egyedi jóváhagyás/ ellenőrzés, vagy további szerződési feltételek elfogadása, akár írásos szerződés megkötése lehet szükséges. Erre való figyelmeztetést és utasítást a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően kap a Felhasználó.

 Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztráció, valamint a Billbarter használata során pontos, időszerű, és teljeskörű adatokat ad meg ("Regisztrációs Adatok"; "Cégprofil"), továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy azokat folyamatosan időszerű állapotban tartja, és szükség esetén frissíti, hogy azok mindig pontosak, aktuálisak és teljes körűek maradjanak.

A Felhasználó köteles figyelemmel kísérni az általa létrehozott Cégprofilhoz tartozó cég(ek) cégméretét. Amennyiben a Felhasználóhoz tartozó vállalkozás mérete a Szolgáltatások igénybevétele alatt meghaladja jelen AÜSZ-ben meghatározott cégméretet (lásd:Szolgáltatók), úgy abban az esetben Felhasználó  nem veheti igénybe a BBHZRT által nyújtott Szolgáltatásokat. Ebben az esetben Felhasználónak kell a BBHZRT-nél kezdeményezni a Felhasználói profil felfüggesztését.

Egy Felhasználó számára egy Felhasználói Fiók létreho-zása engedélyezett. A többszörös regisztrációs tilalom megsértése a Felhasználó azonnali és végleges kizárá-sát vonhatja maga után.

A Felhasználói Fiók létrehozása után a Felhasználó igénybe vehet Szolgáltatásokat azáltal, hogy megnyitja a Billbarter portált vagy a megfelelő URL címet, és beje-lentkezik.

A Szolgáltatások használata kizárólag internetböngésző használatával megengedett. Tilos olyan szoftverek (botok, makrók) alkalmazása, amelyek célja a szolgáltatások, Szolgáltatáselemek vagy a Billbarter platformon elhelyezett anyagtartalom regenerálása, letöltése vagy kiértékelése, adathalászat.

Tilos a programozási bugokat és/vagy hibákat saját célra kihasználni. Ha a Felhasználó tudomására jut egy hiba vagy maga fedez fel egyet, akkor írásban jelentenie kell e-mailben.

A Felhasználó nem tarthat igényt egy Felhasználói Fiók megnyitására, vagy esetleges tartalmak közzétételére a Billbarter oldalon.

A BBHZRT a Szolgáltatások frissítését, testre szabását, bővítését és módosításait folyamatosan végzi. A Felhasználó ennek megfelelően használati jogot kap a mindenkori Szolgáltatásokra az aktuális verzió szerint.

A Szolgáltatások jórésze alapverzióban ingyenes. Bizo-nyos lehetőségek azonban csak fizetős Felhasználók számára állnak rendelkezésre. Annak a Szolgáltatásnak a használata díjmentes, amelynek a leírásában az adott Szolgáltatás ingyenesen van megadva.

A Felhasználó nem támaszthat igényt arra, hogy érvényben maradjon a Szolgáltatások szerződéskor hatályos verziója. A BBHZRT fenntartja annak a jogát, hogy egy adott Szolgáltatás működtetését bármikor és indoklás nélkül beszüntesse. Ez nem érinti a Felhasználónak azt a jogát, hogy azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést a nem használható Szolgáltatásokra vonatkozóan. A Felhasználó semmiféle további igényt nem támaszthat, hacsak a jelen ÁÜSZ nem tartalmaz kifejezetten más rendelkezéseket.

 

 

Szerződéskötési ajánlat és szerződéskötés

 

A regisztráláshoz szükséges adatlap kitöltésével a Felhasználó egy kötelező érvényű szerződéskötési ajánlatot nyújt be a Szolgáltatások használatára vonatko-zóan (úgynevezett "Felhasználói kérelem"). Ehhez hiánytalanul és helyesen ki kell töltenie a regisztrálási adatlapon kötelező adatként megjelölt összes adatmezőt.

A BBHZRT és a Felhasználó közötti szerződés létrejön, amikor a Billbarter elfogadja a Felhasználói kérelmet. A kérelem elfogadására vagy határozott közleményben kerül sor, vagy a Billbarter általi első teljesítés alkalmával.

A Felhasználói kérelem beérkezését a BBHZRT haladéktalanul visszaigazolja elektronikus úton a Felhasználó által megadott e-mail címre. Ez a beérkezési visszaigazolás nem jelenti a Felhasználói kérelem kötelező érvényű elfogadását. A beérkezési visszaigazolás azonban kapcsolódhat egy elfogadó-nyilatkozathoz.

A szerződés időtartama határozatlan időtartamú, amely 15 napos felmondási határidővel bármely fél részéről felmondható. Kivételt képez az az eset, amikor a szerződés ettől eltérően rendelkezik.

A szerződés megszűnése: Ha Felhasználó megszegte, vagy a BBHZRT alapos okkal feltételezheti, hogy nem tartotta be a jelen ÁÜSZ vagy mellékleteinek bármely rendelkezését, a BBHZRT saját belátása szerint a Felhasználó értesítése nélkül jogosult: (i) felmondani a jelen Megállapodást és/vagy megszüntetni a Felhasználó Fiókját, Felhasználó pedig felelősséggel tartozik a megszüntetés napjáig, a megszüntetés napját is beleértve, a Felhasználói Fiókja tekintetében felmerült és esedékes valamennyi összeg megfizetéséért; és/vagy (ii) megakadályozni/megtiltani az Billbarter oldal (vagy azok bármely részéhez) való hozzáférést.

 

Elérhetőség

 

A BBHZRT garanciát vállal a Szolgáltatások elérhetőségéért 90 % (kilencven százalék) évi közép-értékben. Ez alól kivételt jelentenek azok az időszakok, amikor a Billbarter vagy az egyes kiszolgáló szerverei műszaki vagy egyéb problémák miatt, amelyekre a BBHZRT nincs befolyással (pl. vis major, harmadik személy okozta hiba, stb.), nem érhetők el az interneten keresztül, valamint azok az időszakok, amikor a rendszeres karbantartási munkákat végzik. Ez nem érinti a BBHZRT felelősségvállalását, ha a Szolgáltatások elérhetetlenségének oka szándékosság vagy súlyos hanyagság. A BBHZRT korlátozhatja a hozzáférést a Szolgáltatásokhoz, amennyiben ez szükséges a hálózat üzemeltetésének biztonsága, a hálózati integritás megőrzése, de különösképpen a hálózatot, szoftvert vagy a tárolt adatokat érintő súlyos üzemzavarok elkerülése érdekében.

Hozzáférés és az ÁÜSZ tudomásulvétele, módosítások, további értesítések, kapcsolatfelvétel a Felhasználón keresztül

A Felhasználói kérelem elküldésével a Szolgáltatások használatba vételével a Felhasználó elfogadja az Általános Üzleti Szabályzatot. Ezek érvényesek minden egyes bejelentkezésnél a Billbarter portálra, különösen a Szolgáltatások igénybevételénél. Az Általános Üzleti Szabályzatot a Felhasználó ki tudja nyomtatni, vagy adathordozóra tudja menteni a Felhasználói kérelem elküldése előtt.

A BBHZRT fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa, vagy kiegészítse az Általános Üzleti Szabályzatot jövőre vonatkozó hatállyal, amennyiben ez szükségszerűnek tűnik, és ezáltal a Felhasználó jóhiszeműségét kihasználva nem károsul.

Az ÁÜSZ módosításait megfelelő módon írásos értesítés formájában közzé kell tenni. A közzététel szabályszerűen úgy történik, hogy megjelenik egy közlemény a Billbarter oldalon, vagy üzenet érkezik e-mailen. Az ÁÜSZ módosításait minden esetben ismertetik kiemelt értesítés formájában a Felhasználóval a módosítás utáni első bejelentkezése alkalmával.

A Felhasználó a közzétételtől és tudomásulvétel lehető-ségétől számított 14 (tizennégy) napon belül tiltakozhat az ÁÜSZ módosításai ellen. Amennyiben a Felhasználó nem nyújt be írásban tiltakozást a módosított üzleti szabályzat ellen a közzétételtől és tudomásulvétel lehetőségétől számított 14 (tizennégy) napos határidőn belül a BBHZRT-vel szemben, vagy továbbra is használja a Szolgáltatásokat, hatályossá válnak rá vonatkozóan a módosított vagy kiegészített feltételek. Ha a Felhasználó tiltakozást nyújt be határidő szerint, jogában áll mindkét szerződő félnek felmondania a szerződést 15 (tizenöt) nap felmondási idővel, hacsak nem áll fenn nem határidőhöz kötött felmondási jog. A szerződés lejártáig az eredeti ÁÜSZ marad érvényben. A szerződés lejárta utáni időszakra adott esetben előre kifizetett díjakat ilyen esetben részarányosan visszatérítik a Felhasználónak. A Felhasználó semmiféle további igényt nem támaszthat.

A BBHZRT különösen felhívja a figyelmet a módosításokról szóló közleményében a tiltakozás és felmondás benyújtásának lehetőségére, a határidőkre és a jogi következményekre, kiváltképpen annak jogkövetkezményeire, ha a Felhasználó nem nyújt be tiltakozást.

A BBHZRT rendszerint e-mailen keresztül tartja a kapcsolatot a Felhasználóval, hacsak nincs erről szóló más megállapodás érvényben a jelen ÁÜSZ vagy a Felhasználóval kötött egyéb megállapodás értelmében. A Felhasználónak biztosítania kell, hogy megkapja az e-maileket, amelyeket a BBHZRT az általa regisztráláskor megadott, illetve egy későbbi időpontban közölt e-mail címre küld. Erről gondoskodnia kell többek között a spamszűrő megfelelő beállításával, és a megadott cím rendszeres ellenőrzésével. Egyébként a BBHZRT fenntartja magának a választási jogot, hogy milyen formában folytatja a további levelezést.

 

Szolgáltatások

 

A Szolgáltatások olyan interaktív lehetőségeket is kínálhatnak, amelyek lehetővé teszik, hogy a Felhasználó anyagokat helyezzen el (beleértve harmadik személyek által szolgáltatott tartalomra mutató linket) vagy tegyen közzé a Billbarter olyan felületein, amelyek más Felhasználók, illetve a nyilvánosság számára is elérhetőek és láthatóak. Felhasználó kijelenti és elfogadja, hogy kizárólag Ő felelős az ilyen funkciót érintő tevékenységéért, annak használatáért, illetve a Felhasználó által elhelyezett minden anyagért, azért, hogy az ne sértse más személyek jogait, vagy jogszabályt, ne járuljon hozzá vagy bátorítson jogsértést, illetve egyéb jogellenes magatartást, továbbá ne legyen más módon obszcén, kifogásolható vagy ízléstelen. Felhasználó továbbá kijelenti, hogy valamennyi szükséges jogot és engedélyt megszerzett, illetve azzal rendelkezik. Felhasználó vállalja továbbá, hogy pontos és teljes tájékoztatást nyújt az általa a Billbarter oldalain közzétett vagy nyilvánosságra hozott információval vagy anyaggal kapcsolatban. Továbbá Felhasználó a jelen Megállapodás megkötésével globális, időben korlátlan, ingyenes és nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít a BBHZRT-nek arra, hogy az ilyen anyagokat a Billbarter részeként a Szolgáltatásokkal kapcsolatban felhasz-nálhassa anélkül, hogy Felhasználóval szemben bármilyen fizetési vagy egyéb kötelezettsége keletkezne. A BBHZRT fenntartja magának a jogot, hogy kizárólag saját belátása szerint bármikor, figyelmeztetés vagy felelősség nélkül, ne tegyen közzé, illetve ne hozzon nyilvánosságra anyagokat, valamint hogy törölje, vagy szerkessze (módosítsa) azokat. Felhasználó nem jogosult a Billbarter Szolgáltatásaival illetve a BBHZRT-vel kapcsolatos kritikák és értékelések közzétételére.

 

A BBHZRT jogosult, de nem köteles ellenőrizni (monitorozni) a Felhasználó által közzétett, nyilvánosságra hozott vagy a Szolgáltatásokon egyéb módón elérhetővé tett anyagokat, jogosult megvizsgálni a jelen ÁÜSZ vagy kiegészítései bármely bejelentett vagy nyilvánvaló megsértését, és jogosult saját belátása szerint minden szükséges intézkedést megtenni, beleértve a felmondást is.

 

A Billbarter oldalon elérhető bizonyos tartalmak, Termékek és Szolgáltatások harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott anyagokat tartalmazhatnak. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a BBHZRT nem felelős az ilyen harmadik személyek által elérhetővé tett anyagok vagy honlapok tartalmának vizsgálatáért és értékeléséért, azok megbízhatóságáért, illetve bármely más, harmadik személy által hozzáférhetővé tett tartalomért, harmadik személy termékéért vagy Szolgáltatásáért, ezek ellenőrzéséért; a BBHZRT ezek tekintetében semmilyen felelősséget, szavatosságot nem vállal. Felhasználó köteles tartózkodni attól, hogy a harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott tartalmat olyan módon használja, amely sértheti bármely más személy jogait; a BBHZRT a Felhasználó ilyen felhasználása tekintetében semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Billbarter haszná-lata során olyan tartalmakkal (anyagokkal) szembesül-het, amelyeket sértőnek, illetlennek, kifogásolhatónak vagy nem kívánatosnak tart, és amely szókimondó tartalomnak minősülhet akár külön megjelölés nélkül is. Azonban Felhasználó elfogadja azt, hogy a Billbarter oldalait kizárólag a saját felelősségére használja, és a BBHZRT-t nem terheli semmiféle felelősség Felhasználóval szemben az olyan tartalomért, amelyet Felhasználó sértőnek, illetlennek, vagy kifogásolhatónak talál.

 

Cégprofil létrehozása: A Billbarter oldal bizonyos szolgál-tatásai csak vállalkozások számára elérhetőek. Az ilyen típusú Szolgáltatások igénybevételét megelőzően a személyes Felhasználói Fiókhoz hozzá kell rendelni azt a vállalkozást, amely vállalkozás nevében igénybe szeret-né a Felhasználó venni a Szolgáltatást. Egy Felhasználói fiókhoz korlátlan számú vállalkozás rendelhető hozzá.

A hozzárendelés úgy történik, hogy a Felhasználó a saját Felhasználói Fiókjából kiválasztja a "Cégprofil létrehozása" menüpontot. A Cégprofil kitöltése és elmentése után Felhasználó a saját Felhasználói Fiókját összekapcsolta az általa adminisztrálni kívánt vállalkozás(okk)al.

Felhasználó a Cégprofil létrehozásával egyidőben meg-erősíti, hogy jogosult a létrehozott cég képviseletére a Billbarter oldalon. A BBHZRT fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó által elkészített Cégprofilt ne csak tartalmilag, hanem jogosultság tekintetében is ellenőrizze. A jogosulatlan Cégprofil kezelés azonnali személyes fiók felfüggesztést és jogi eljárás megindítását eredményezheti. Cégprofilt létrehozó és adminisztráló Felhasználó(k) felelőssége, hogy a Cégprofil valós és releváns adatokat tartalmazzon.

 

Cégprofil adatai:

Kötelezően kitöltendő: cégnév, székhely, adószám, bankszámlaszám, központi céges e-mail cím, telefonos elérhetőség

Opcionálisan kitölthető: fő termékek, cégleírás, előző éves nettó árbevétel, alapítás éve, minőségi tanúsítvány, cégfotó, céglogó, jogi forma, cégjegyzékszám, törzstőke.

 

Cégprofil ellenőrzése: A BBHZRT a cégadatok feltöltőjének jogosultságát, a cégadatok helyességét, valamint az ÁÜSZ elfogadását, az esetleges visszaélések elkerülése érdekében egyedi módon ellenőrizni kívánja.

 

Az ellenőrzés a következők szerint zajlik:

 

A Cégprofil létrehozását követően, a Cégprofilban megadott központi e-mail címre a BBHZRT elküldi elektronikus formában jelen ÁÜSZ-t, valamint egy 500,00 HUF+ Áfa-ról szóló átutalási megbízást.

A Cégprofilban megadott céges bankszámláról kell az 500,00 HUF + Áfa összeget átutalni a BBHZRT 10918001-00000081-03790004 bankszámlájára. Az ellenőrzés lényege, hogy a BBHZRT meggyőződjön, hogy az, aki létrehozta a Cégprofilt, jogosult volt arra, illetve átolvasta és aláírás nélkül, az átutalás teljesítésével teljes mértékben elfogadta jelen ÁÜSZ feltételeit. Ezért kizárólag a Cégprofilban megadott számlá(k)ról történő átutalással lehet cégprofilt ellenőriztetni.

 

Abban az esetben, ha a vállalkozás céges bankszámlájáról valamilyen technikai okból nem kivitelezhető az utalás (pl.: inkasszó van rajta), akkor bármilyen bankszámláról lehet az 500,00 HUF + Áfa utalását teljesíteni. Az ellenőrzéshez a BBHZRT 1,00 HUF összeget visszautal a Cégprofilban megadott céges bankszámlára, kiegészítve azt egy négyjegyű biztonsági kóddal a közlemény rovatban. Ezt a négyjegyű kódot, valamint annak a bankszámlának a számlaszámát kell az ellenőrzés befejezéséhez a Cégprofil ellenőrzése menüpontban megadni, amelyről az utalást teljesítették. A helyes kód beírásával a cég ellenőrzése befejeződik.

 

Nem felel meg, ha a Felhasználó pénztári befizetés útján kívánja az ellenőrzési összeget befizetni.

A Cégprofilban megjelölt fő adatokat (cégnév, székhely, adószám, bankszámlaszám) ezek után nem lehet módosítani. Amennyiben a cég fő adataiban változás áll be, abban az esetben ismételten ellenőriztetni kell a céget, az előzőekben leírt módon.

 

Adatvédelem

Kivéve, ha a jelen ÁÜSZ másképp nem rendelkezik, a Billbarter oldalaira a BBHZRT Adatvédelmi Szabályzata vonatkozik, amely a www.billbarter.com oldalról elérhető.

 

Szellemi tulajdon

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Billbarter ideértve, de nem kizárólag a termékek, illusztrációk, Felhasználói interfészek, szerkesztett tartalmak, továbbá a Billbarter implementáláshoz használt scriptek és szoftverek olyan védett információt és anyagot tartalmaznak, amelyek jogosultjai a BBHZRT és amelyek az alkalmazandó szellemi tulajdont védő, vagy egyéb jogszabályok védelme alatt állnak, ideértve, de nem kizárólag a szerzői jogot. Felhasználó elfogadja, hogy semmilyen más módon nem használhatja az ilyen védett információt vagy anyagokat, csak a Billbarter jelen ÁÜSZ-tal összhangban történő használata során. Tilos a Billbarter bármely részét bármely formában, módon vagy eszközzel reprodukálni, kivéve, ha azt a jelen feltételek kifejezetten megengedik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem módosíthatja, adhatja bérbe, kölcsönbe, értékesítheti, forgalmazhatja, vagy nem készíthet olyan származékos művet, amely a Billbarteren alapul, továbbá nem jogosult a Billbarter bármilyen meg nem engedett módon történő kiaknázására, felhasználására, ideértve, de nem kizárólag a hálózati kapacitással való visszaélést vagy annak leterhelését.

A BBHZRT a betűhibákért nem vállal felelősséget. Jelen ÁÜSZ Magyarországon csak magyar nyelven köthető meg.

Elektronikus szerződéskötés

A Billbarter oldal használata során a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy elektronikusan kössön szerződéseket és/vagy bonyolítson le tranzakciókat. Felhasználó kijelenti és elismeri azt, hogy elektronikus akaratnyilvánításával (nyilatkozatával) szerződést köt és vállal-ja, hogy teljesíti a szerződéshez fűződő kötelezettsé-geket. Felhasználó kijelentése, amely szerint az elektro-nikus nyilatkozata jogi kötőerővel rendelkezik a Felhasználó tekintetében, valamennyi a jelen oldalon megvalósí-tott tranzakcióra és valamennyi nyilatkozatra vonatkozik, beleértve a felmondásra, szabályzatokra, szerződésekre és alkalmazásokra vonatkozó nyilatkozatokat is. Annak érdekében, hogy az elektronikus nyilatkozatairól szóló nyilvántartáshoz Felhasználó hozzáférjen és megőrizze azokat, bizonyos hardverre vagy szoftverre lehet szükség, amelyek megszerzése Felhasználó felelőssége. Jelen ÁÜSZ a felek aláírása nélkül érvényes. 

 

Biztonsági információk

Annak érdekében, hogy elkerülje izmai, ízületei vagy szeme megerőltetését a Billbarter oldal használata során, tartson gyakran szünetet, valamint, ha fájdalmat, kimerültséget, illetve egyéb kellemetlenséget érez, tartson hosszabb szünetet.

 

A tartalom biztonsága

Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy nem sérti meg, játssza ki, fejti vissza, dekompilálja, vagy szedi szét, illetve befolyásolja más módon a Biztonsági Rendszer bármely elemét, továbbá nem tesz erre kísérletet, és nem segít ebben másoknak sem. A BBHZRT jogosult az ÁÜSZ betartását ellenőrizni és a felhasználást monitorozni, és fenntartja magának a jogot arra, hogy az ÁÜSZ-t akár a Felhasználó értesítése nélkül is kikényszerítse.

 

A jelen ÁÜSZ a Felhasználó és a BBHZRT közötti teljes megállapodás, amely a Billbarter oldal Felhasználó általi használatára vonatkozik, és amely valamennyi, a BBHZRT és Felhasználó között korábbi megállapodást felülír. A Felhasználóra további Szerződés és Megállapodás is vonatkozhat, ha Felhasználó kapcsolódó Szolgáltatást, bizonyos termékeket, vesz igénybe. Ebben az esetben a külön Szerződéseket vagy Megállapodásokat is el kell fogadnia a Felhasználónak. Ha a jelen ÁÜSZ bármely rendelkezését érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítják (beleértve a semmisséget is), akkor azt úgy kell értelmezni, hogy az az alkalmazandó jognak megfelelően a felek eredeti akaratát leginkább tükrözze, míg az ÁÜSZ más részei rendelkezései is érvényesek és hatályosak maradnak. Ha a BBHZRT nem érvényesti a jelen ÁÜSZ-ből eredő valamely jogát, vagy a jelen ÁÜSZ valamely rendelkezését, az nem eredményez az adott rendelkezés, vagy bármely más rendelkezés tekinteté-ben joglemondást. A BBHZRT nem felelős valamely kötelezettség teljesítésének az elmulasztásáért, ha annak az oka ellenőrzésén kívül álló ok.

 

A BBHZRT a Billbartert a győri irodájából működteti. Felhasználó köteles valamennyi, a Billbarter használatára vonatkozó helyi, állami, és nemzeti jogszabály, rendelkezés, rendelet betartására. A jelen ÁÜSZ-re valamint a Billbarter használatára a Magyarország joga irányadó (alkalmazandó jog).

 

A BBHZRT fenntartja magának a jogot arra, hogy minden, általa ésszerűen szükségesnek vagy megfelelőnek vélt lépést megtegyen a jelen ÁÜSZ bármely pontjának kikényszerítése és/vagy annak érdekében, hogy meggyőződjön annak betartásáról. Felhasználó hozzájárul ahhoz és tudomásul veszi, hogy a BBHZRT, anélkül, hogy Felhasználóval szemben felelőséggel tartozna, jogosult Regisztrációs Adatait és/vagy a Felhasználói Fiókja információit hatóságoknak, jogalkalmazóknak, kormányzati tisztviselőknek, és/vagy harmadik személyeknek átadni (továbbítani), ha az megítélése szerint ésszerűen szükséges vagy megfelelő a jelen ÁÜSZ bármely pontjának kikényszerítése és/vagy betartásának ellenőrzése érdekében (ideértve, de nem kizárólag a BBHZRT jogát arra, hogy együttműködjön/ részt vegyen bármely jogi eljárásban, amely a Billbarter és/vagy Szolgáltatások Felhasználó általi használatával és/vagy harmadik személyek olyan igényeivel függ össze, amelyek szerint Felhasználó jogszerűtlenül és/vagy a harmadik személyek jogait megsértve használta/használja a Billbartert és/vagy a Szolgáltatásokat).

 

A Billbarter Hungaria Zrt. (BBHZRT) adatai: Billbarter Hungaria Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 1123 Budapest, Alkotás utca 53. A. torony. ép. 6. em.; fióktelephely és postázási cím: 9022 Győr, Czuczor G. u. 13..; Cégjegyzékszám:0110047077; Adószám:23395149-2-42; Bankszámlaszám10918001-00000081-03790004,

 

ÁÜSZ érvényes 2012. Január 01.-től visszavonásig.